1 … 235 236 237 238 239 240 241 242 ¤ 244 245 246 247 248 249 250 251 … 363
Pickerelweed
Pontederia cordata
Pickerelweed